תואר שלישי - לימודי דוקטורט

להרשמה

תנאי קבלה לתואר שלישי

לקבלה ללימודי תואר שלישי, חייב הסטודנט להירשם, לעבור ראיון אישי ע"י הוועדה לתואר שלישי בר אילן, ולבחור מנחה. בחירת המנחה יכולה להיות גם לפני הראיון האישי או לאחריו. המנחה המיועד רשאי להיות נוכח בראיון במעמד של משקיף בלבד. ממוצע הציונים הנדרש ממועמד לתואר שלישי הינו לפחות 85 בלימודי תואר שני ו -85 בעבודת הגמר לתואר שני.

קישור לנהלי ביה"ס ללימודים מתקדמים 


הצעת מחקר לדוקטורט

 • התלמיד יגיש בסוף שנה א' את הצעת המחקר לדוקטורט (נהלים ודרישות הצעת המחקר בקישור מטה לנהלי בי"ס לתארים מתקדמים). הצעת המחקר תכלול Gantt chart לתיאור לוח זמנים משוער של שלבי פרוייקט המחקר וכן תוצאות ראשוניות שנתקבלו במשך שנה זו והמבססות את הנחות העבודה שבהצעת המחקר. התלמיד יתייצב לבחינה בעל פה על הצעתו ועל שטחי המחקר הרלוונטיים בפני ועדה בת 2 חברים (ועדת מעקב) שתמונה ע"י הועדה הפקולטטיבית לתארים מתקדמים. בבחינה זו תבדק התמצאות המועמד בשטחים הרלוונטיים למחקרו וכן בשיטות המחקר הדרושות לעבודתו. לאור הבחינה, תוכל ועדת המעקב להציע השלמות ללימודים במשך לימודי התואר. רק לאחר אישור הצעת התוכנית על ידי ועדת המעקב תועבר ההצעה לאישור הועדה לתואר שלישי. לא נבחן התלמיד על הצעת המחקר שלו עד סוף שנה ב' ללימודיו, יופסקו לימודיו ולא יכול להרשם לשנה ג'.
 • ועדת המעקב תלווה את התקדמותו של התלמיד במשך תקופת לימודיו לתואר השלישי. על התלמיד להגיש דו"ח תקופתי מאושר ע"י המנחה (אחת לשנה). ועדת מעקב תזמן את התלמיד ותבדוק את קצב התקדמותו.
 • עם סיום עבודת המחקר לדוקטורט יגיש התלמיד דו"ח מסכם לועדת המעקב. לאחר אישור ועדת המעקב יוכל התלמיד לגשת לכתיבת עבודת הדוקטורט.
  קישור לנהלי ביה"ס ללימודים מתקדמים 
 • תוכניות הלימודים לתואר שלישי.


מסלול משולב לתואר שלישי

במסלול זה מתקבלים הסטודנטים ללימודי התואר השני (רגיל או ישיר) כמתואר לעייל. אם הישגיהם לאחר שנתיים הם מצוינים, ממוצע קורסים מעל 90 ועבודת התיזה מעל 85), יש באפשרותם לכתוב הצעת מחקר מורחבת לתואר שלישי (פורמט הדומה לתיזה בתוספת תוכנית עבודה להמשך המחקר), להיבחן עליה כעל תיזה לתואר שני ולהמשיך ישירות לדוקטורט. ציון המבחן על הצעת המחקר לתואר שלישי יחשב כציון התיזה לתואר שני. שנות המחקר לתואר שני יחשבו כחלק מלימודי התואר השלישי כך שלאחר שנתיים עד ארבע שנים נוספות - הם יכולים לסיים את הדוקטורט. סטודנטים במסלול זה מקבלים תואר שני כעבור שנתיים ותואר שלישי בסיום הדוקטורט. 

תוכניות הלימודים לתואר שלישי - מסלול משולב.

הגשת דוקטורט מאמרים 

להלן קישור לנהלים ותנאים להגשת דוקטורט מאמרים

ולהלן טופס בקשה לדוקטורט מאמרים אותו יש למלא ולתת במזכירות הפקולטה לשם הגשה לועדה לתואר שלישי

נוהל הגשות דוקטורט ודיסרטציות:

 1. חובה להקפיד למלא אחר ההוראות המפורטות באתר מערך הספריות. עבודות שלא תעננה על הדרישות
  תוחזרנה למחלקות, ותסבנה עגמת נפש לסטודנט/ית.
  הנחיות הספריה להגשת עבודת התיזה
   
 2. חובה להזמין תור מראש להגשת העבודה בספריה המרכזית בעזרת המערכת לזימון תורים שבאתר

    מערך הספריות.

    http://my.setmore.com/bookingpage/53e2f983-59df-4994-8af1-30e8b09d47f0

קישור לנהלי ביה"ס ללימודים מתקדמים