הצהרה והתחייבות של מועמד ללימודים בתוכנית

 

 1. אני החתומ/ה מטה מבקש/ת בזה להתקבל כתלמיד/ה בתוכנית קורסי ליבה ללימודי רפואה באוניברסיטת בר אילן. ידוע לי שאין מחזירים דמי הרשמה, דמי בחינות כניסה וכד'.
 2. במסגרת בקשתי להתקבל ללימודים באוניברסיטה מסרתי לאוניברסיטה פרטים אישיים ואחרים, הנדרשים לצורך בחינת המועמדות לאוניברסיטה ו/או לצורך הלימודים באוניברסיטה ולצורך הקשר עמי, וכן ניתנה לי אפשרות למסור, על פי בחירתי, פרטים נוספים, שאין חובה חוקית למוסרם, לצרכים אופציונליים כמו מלגות, התאמות וכיו"ב. נמסר לי כי הפרטים שמסרתי יישמרו במאגרי המידע של האוניברסיטה. אני מצהיר ומתחייב כי כל הפרטים שמסרתי נכונים ומלאים, ומסכים לכך שהאוניברסיטה רשאית לערוך בדיקה ולקבל פרטים לצורך בדיקת האמיתות וכן לנקוט באמצעים, משמעתיים או אחרים, כולל ביטול הרשמה, הפסקת לימודים וביטול זכאות למלגה למפרע, במקרה של מסירת נתונים כוזבים ו/או מטעים.
 3. אני מתחייב להתעדכן בכל הוראות האוניברסיטה ותקנותיה, המתפרסמות באתר האינטרנט של האוניברסיטה בכתובת www.biu.ac.il ובאתר התוכנית שכתובתו הינה https://life-sciences.biu.ac.il/node/4753,  וכן במידעונים שמוציאה האוניברסיטה, ובהודעות שנשלחות לסטודנטים, לרבות בדואר אלקטרוני. ידוע לי שההוראות, התקנות וההודעות מחייבות אותי ואני מתחייב לקיימן, במשך כל שנות לימודי באוניברסיטה.
 4. אני מתחייב/ת לשלם את שכר הלימוד, תשלומי חובה לסטודנטים ותשלומים נלווים, וכן כל סכום שיושת עלי בהתאם להוראות האוניברסיטה, במועד. אני מסכימ/ה כי פיגור בתשלומ/ים יגרור הפרשי הצמדה ודמי פיגורים בשיעור שיפורסם באתר האינטרנט של האוניברסיטה, וכן יאפשר לאוניברסיטה לנקוט באמצעים כמו חסימת שירותים, אי הנפקת אישורים על לימודים והפסקת לימודים, בהתאם להוראותיה בעניין זה. קבלת תואר, הכרה או אישור אקדמיים לא תגרע מחובתי לשלם את יתרות חובי לאוניברסיטה.
 5. ידוע לי כי הפסקת לימודים תכנס לתוקף אך ורק אם וכאשר תגיע הודעת הסטודנט על כך בכתב, בדואר רשום או במסירה ידנית עם אישור קבלה, למשרדי התכנית, ואני מתחייב לנהוג בהתאם.
 6. לחיצת "אישור" בטופס אלקטרוני באתר האינטרנט של האוניברסיטה תחייב אותי, כאילו אישרתי זאת בכתב.
 7. אני אחראי/ת לכל רכוש האוניברסיטה שיגיע לידי או שאעשה בו שימוש, אודיע לאוניברסיטה מיד על כל נזק לרכוש כאמור או על אובדנו, ואשלם לאוניברסיטה כל תשלום/פיצוי/קנס עקב נזק/פיגור בהחזרה, בהתאם להוראות.
 8. ידוע לי שמטרותיה ומגמתה של האוניברסיטה, לטפח ולקדם את הלימוד ואת המחקר בכל ענפי התורה והמדע ברוח תורת ישראל ומסורת ישראל. אין האוניברסיטה מתערבת באמונתו ובדעותיו של אדם, אבל היא מצפה מכל הבא בשעריה לנהוג כבוד במוסד ובזולת ואני מתחייב/ת להתנהג בצורה שתכבד את מנהגי האוניברסיטה ולמלא אחר ההסדרים המקובלים הנובעים מאופייה המיוחד.
 9. אני נותן/ת את הסכמתי לכך ששמי ייכלל ברשימות קורסים, תלמידים ומסיימי הלימודים שיפורסמו על ידי האוניברסיטה. ידוע לי שעם סיום לימודיי פרטיי יישמרו במאגר בוגרי האוניברסיטה לצורך תיעוד ושמירה על קשר.
 10. הפרטים שמסרתי לאוניברסיטה ישמשו לצורך לימודי באוניברסיטה והקשר ביני ובין האוניברסיטה, ובכלל זאת למשלוח מידע מטעם האוניברסיטה באמצעות הודעות אלקטרוניות והודעות מסר קצר אודות תכניות ומסלולי לימודים, מלגות ופרסים, פעילויות באוניברסיטה או מטעמה לרבות פעילויות העשרה, תרבות ופנאי, שירותים והטבות לסטודנטים. ידוע לי כי אני רשאי בכל עת להודיע על הסרתי מרשימת הדיוור של הודעות שהן דבר פרסומת, על ידי בחירת האפשרות המתאימה שתופיע בתחתית אותן הודעות.
 11. אני מסכימ/ה כי פרטיי האישיים, יועברו אל המוסד לביטוח לאומי, לשם החלת תעריף מוזל לסטודנטים.
 12. אני מסכימ/ה למסירת פרטיי האישיים למועצה להשכלה גבוהה וכן לגורמים לא-מסחריים, שמטרת פנייתם הינה לתרום לרווחת הסטודנט, כמו, למשל, במענקים או מלגות.
 13. הצהרותיי והתחייבויותיי לעיל ולהלן תהיינה תקפות למשך כל שנות לימודי באוניברסיטה, ופעולות רישום שונות – כמו הרכבת מערכת, רישום לקורסים וכיוב' – מדי שנה, לא יגרעו מהן ולא יפגעו בתוקפן.
 14. אני מסכימ/ה כי האוניברסיטה תקבל מכל גורם, כל מידע אודות לימודי בעבר, ובכלל זה כל ציוניי, לרבות בבחינות הבגרות, בבחינות פסיכומטריות, בלימודים אקדמאים, בלימודי תעודה וכד', בכפוף לכך שהאוניברסיטה תשמור על המידע בהתאם להוראות כל דין ולא תעשה בו שימוש אלא לעניין מועמדותי ולימודיי אצלה, או לצרכי מחקר וסטטיסטיקה. כמו כן, אני מסכים שהאוניברסיטה תעביר מידע אודות הישגיי הלימודיים למרכז הארצי לבחינות ולהערכה (ע"ר), לצרכי מחקר.
 15. אני מסכימ/ה כי האוניברסיטה תקבל ממשרד החינוך, או ממי מטעמו שהוסמך על ידו, את ציוני הבגרות שלי לשם בחינת בקשתי להתקבל ללימודים בה, וזאת בכל אמצעי שמירת נתונים, כפי שיוסכם בין האוניברסיטה לבין משרד החינוך, ובכפוף להתחייבות האוניברסיטה כי לא תעשה שימוש בציונים שלי אלא למטרת קבלתי ללימודים, וכי תנקוט בכל האמצעים הדרושים לשמירת הציונים אצלה ולמניעת העברתם לאחרים.