הצהרה והתחייבות של מועמד ללימודים בתוכנית

שלחו לחבר

 

 1. אני החתומ/ה מטה מבקש/ת בזה להתקבל כתלמיד/ה בתוכנית קורסי ליבה ללימודי רפואה באוניברסיטת בר אילן. ידוע לי שאין מחזירים דמי הרשמה, דמי בחינות כניסה וכד'. הנני מצהיר/ה שכל הפרטים שמסרתי במסגרת בקשתי להתקבל ללימודים באוניברסיטה נכונים ומלאים, וכי האוניברסיטה רשאית לנקוט באמצעים משמעתיים או אחרים, כולל ביטול הרשמה או הפסקת לימודים, במקרה של מסירת נתונים כוזבים ו/או מטעים.
 2. ידוע לי כי לאוניברסיטה תקנות, הוראות, סדרים, נהלים וכללים אחידים שנקבעים מעת לעת על ידי מוסדותיה, ובכלל זה תקנות שכר לימוד, פרטים אינפורמטיביים שונים, סדרי הרשמה, כללי שימוש במחשב, החלטות גורמים מוסמכים, דרישות, קריטריונים ותנאים אקדמיים, תקנונים אקדמיים, הוראות משמעת, לוחות זמנים וכיוב'. ידוע לי כי כל הנ"ל (להלן "ההוראות") מתפרסמים ומתעדכנים באתר האינטרנט של האוניברסיטה, שכתובתו הינה www.biu.ac.il  ובאתר התוכנית שכתובתו הינה https://life-sciences.biu.ac.il/node/4753, וכן בחוברות ובמידעונים שונים שמוציאה האוניברסיטה ובפרסומים שוטפים על גבי לוחות המודעות ו/או בהודעות שנשלחות לסטודנטים, לרבות בדואר אלקטרוני. אני מאשר/ת כי קראתי והבנתי את ההוראות התקפות כעת ומתחייב/ת לעיין בהודעות ובפרסומים האמורים, כולל באתרי האינטרנט הנ"ל, ולהתעדכן בהוראות הנ"ל באופן שוטף. ידוע לי כי האחריות לעשות כן, על כל הנובע מכך, מוטלת עלי, וכי לא אשמע בטענה כי לא ידעתי או לא הכרתי את ההוראות. אני מקבל/ת על עצמי ומתחייב/ת לקיים את ההוראות, כפי שפורסמו וכפי שיפורסמו ויעודכנו מעת לעת במשך כל תקופת לימודיי באוניברסיטה ובתוכנית.
 3. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, אני מתחייב/ת לשלם את שכר הלימוד, תשלומי חובה לסטודנטים ותשלומים נלווים, וכן כל סכום שיושת עלי בהתאם להוראות האוניברסיטה והתוכנית, במועד וכמתחייב מההוראות הרלוונטיות ומהחלטות הגורמים המוסמכים, כפי שיהיו מעת לעת. ידוע לי ואני מסכימ/ה כי פיגור בתשלומ/ים יגרור הפרשי הצמדה ודמי פיגורים בשיעור שיפורסם באתר האינטרנט של האוניברסיטה, וכי מבלי לגרוע מכל סעד חוקי אחר במקרה כזה, תוכל האוניברסיטה לנקוט בסנקציות שונות (בהן הפסקת לימודים, חסימת שירותים ואי הנפקת אישורים על לימודים) – הכול, כאמור בהוראות הרלוונטיות. רישומי האוניברסיטה, בקשר ליתרות החוב שלי כלפיה, יהוו ראיה לכאורה בכל הנוגע לחיוביי כלפיה. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, ידוע לי ואני מאשר/ת כי קבלת גיליון ציונים או אישור אקדמי ו/או הכרה אקדמית בלימודיי ו/או בבחינות ועבודות שהגשתי, לא יהיה בהן כדי לשחררני מחובתי לסלק את יתרות חובי כלפי האוניברסיטה או כדי ללמד על סילוקן של יתרות אלו.
 4. אני מאשר/ת כי ידועים לי נוהלי האוניברסיטה ודרישותיה בדבר אופן ההודעה על הפסקת לימודים ומדרגות החיוב בשכר לימוד בהתאם למועד קבלת ההודעה. מבלי לגרוע מכלליות האמור, ידוע לי שעל פי הנ"ל הפסקת לימודים תכנס לתוקף אך ורק אם וכאשר תגיע הודעת הסטודנט על כך בכתב, בדואר רשום או במסירה ידנית עם אישור קבלה, למשרדי התוכנית, ולא יהיה כל תוקף להודעה בדרך אחרת או לגורם אחר. אני מתחייב/ת לפעול בהתאם ולשלם את יתרת חובי לאוניברסיטה בהתאם.
 5. הנני אחראי/ת לכל רכוש האוניברסיטה שיגיע לידי או שאעשה בו שימוש במהלך לימודיי או בקשר אליהם ואודיע לאוניברסיטה מיד על כל נזק לרכוש כאמור או על אובדנו, ואשלם לאוניברסיטה כל תשלום החל עלי וכל פיצוי אחר עקב פיגור בהחזרת הרכוש האמור או בגין כל נזק או אובדן שייגרם לו.
 6. ידוע לי ואני מאשר/ת כי פרטיי האישיים, כולל כתובת דואר אלקטרוני, יועברו אל המוסד לביטוח לאומי, על מנת לאפשר לו להפנות אלי דרישה לתשלום דמי ביטוח לאומי, מס מקביל ודמי ביטוח בריאות, במועד החוקי, ולהחיל לגבי את התעריף המוזל שנקבע לגבי תלמידים.
 7. הנני מסכימ/ה כי האוניברסיטה תקבל מכל גורם, כל מידע אודות לימודי בעבר, ובכלל זה כל ציוניי, לרבות בבחינות הבגרות, בבחינות פסיכומטריות, בלימודים אקדמאים, בלימודי תעודה וכד', בכפוף לכך שהאוניברסיטה תשמור על המידע בהתאם להוראות כל דין ולא תעשה בו שימוש אלא לעניין מועמדותי ולימודיי אצלה, או לצורכי מחקר וסטטיסטיקה.
 8. ידוע לי שאדרש לחתום מעת לעת על טפסים אלקטרוניים באתר האינטרנט של האוניברסיטה והנני להצהיר כי לחיצת "אישור" בטופס כזה תחייב אותי, כאילו אישרתי זאת בכתב. אישורים כאלה יוגבלו על ידי האוניברסיטה לנושאים שאינם דורשים אישור נוטריוני, והאוניברסיטה תדאג לרמת אבטחה נאותה על פי העניין.
 9. ידוע לי כי תחול עלי החובה לבדוק מידי שנה בתום הרישום לקורסים כי קיימת התאמה בין הקורסים שאליהם נרשמתי לבין אלו שנקלטו במערכת, כי תכנית הלימודים תואמת את התנאים שנקבעו על ידי האוניברסיטה, וכי שכר הלימוד בו חויבתי אכן תואם את מספר השעות הרשומות במערכת, בהתאם לכללים המחייבים. ידוע לי שאם תכנית הלימודים שארכיב תחרוג מהדרישות ומהתנאים המחייבים, ניתן יהיה לבטל את לימודיי בחלקם או במלואם, לפי העניין.
 10. ידוע לי שמטרותיה ומגמתה של האוניברסיטה לטפח ולקדם את הלימוד ואת המחקר בכל ענפי התורה והמדע ברוח תורת ישראל ומסורת ישראל. אין האוניברסיטה מתערבת באמונתו ודעותיו של אדם, אבל היא מצפה מכל הבא בשעריה לנהוג כבוד במוסד ובזולת, לחבוש כיסוי ראש (בנים) בקמפוס (רצוי) ובשיעורי יהדות (חובה), ולהימנע מלבוש חושפני, הפוגע ברגשות ומהווה הטרדה לאוכלוסיית הקמפוס, המורכבת מזרמים שונים ומאנשים בעלי מגוון דעות ואמונות. הנני מתחייב/ת להתנהג בצורה שתכבד את מנהגי האוניברסיטה ולמלא אחר ההסדרים המקובלים הנובעים מאופיה המיוחד.
 11. הנני נותן/ת את הסכמתי לכך ששמי ייכלל ברשימות מסיימי הלימודים שיפורסמו על ידי האוניברסיטה והמכינה, ו/או ברשימות נתונים שהיא תהיה רשאית להביא לידיעת הציבור.
 12. אני מסכימ/ה למסירת פרטיי האישיים למועצה להשכלה גבוהה וכן לגורמים לא-מסחריים, שמטרת פנייתם הינה לתרום לרווחת הסטודנט, כמו למשל, במענקים או מלגות.
 13. אני מסכימ/ה כי ביחד עם מידע שיישלח אלי על ידי אוניברסיטת בר אילן, יועבר אלי גם מידע מטעם גופים שונים בדבר פעילויות, מבצעים, הנחות וכד', המיועדים לסטודנטים. הסכמה לפי סעיף זה תהיה בתוקף ותחייב אותי, אלא אם אודיע אחרת, בכתב, למדור תכניות לימודים ומעקב, חדר 001 בניין 404, פקס: 03-7384012, מייל: Tlm.office@biu.ac.il.
 14. אני מסכימ/ה כי בסיום לימודיי פרטיי האישיים (שם, מס' תעודת זהות, מען, כתובת דואר אלקטרוני), ישמשו לשם צירופי לקהילת הבוגרים של אוניברסיטת בר אילן, ולשם עדכוני אודות פעילויותיה של קהילת הבוגרים. הסכמה זו תעמוד בתוקפה אלא אם לאחר קבלת דואר אלקטרוני או אחר מקהילת הבוגרים, אודיע אחרת בכתב, למערך קשרי חוץ, חדר 007 בבניין 300 אוניברסיטת בר אילן רמת גן 5290002, פקס: 03-5353592, מייל: biubogrim@biu.ac.il.
 15. למועמדים / תלמידים לתואר ראשון בחטיבה אקדמית של מכללה, בה מתקיימים לימודים אקדמיים של אוניברסיטת בר אילן: הנני מצהיר כי ידוע לי שלאוניברסיטת בר אילן אין ולא תהא כל מחויבות או אחריות שהיא ביחס לפעולות המכללה או לנעשה בה, וכי תפקידה ואחריותה של האוניברסיטה מתמצים בסמכויות הפיקוח האקדמאי שהוענקו לה. עוד ידוע לי ומוסכם עלי כי במישור האקדמי יחולו עלי, כתלמיד החטיבה האקדמית במכללה, כל הדרישות וההוראות האקדמיות של האוניברסיטה בהתאם לתקנוניה, נוהליה והחלטותיהם של מוסדותיה המוסכמים.
 16. הצהרותיי והתחייבויותיי לעיל ולהלן תהיינה תקפות למשך כל שנות לימודיי באוניברסיטה, ופעולות רישום שונות – כמו הרכבת מערכת, רישום לקורסים וכיוב' – מידי שנה, לא יגרעו מהן ולא יפגעו בתוקפן.
 17. הנני מסכימ/ה כי האוניברסיטה תקבל ממשרד החינוך, או ממי מטעמו שהוסמך על ידו, את ציוני הבגרות שלי לשם בחינת בקשתי להתקבל ללימודים בה, וזאת בכל אמצעי שמירת נתונים, כפי שיוסכם בין האוניברסיטה לבין משרד החינוך, ובכפוף להתחייבות האוניברסיטה כי לא תעשה שימוש בציונים שלי אלא למטרת קבלתי ללימודים, וכי תנקוט בכל האמצעים הדרושים לשמירת הציונים אצלה ולמניעת העברתם לאחרים.

תאריך עדכון אחרון : 04/02/2020