English שלחו לחבר

טפסים

טפסים לתלמידי תואר ראשון

טופס פניה ליועצת בגין תקלות ברישום

טופס פטורים הכרה בלימודים קודמים- למדור סטטוס

טופס לשיפור ציון- למדור תל"מ

טופס פטור בגין מילואים או פעילות חברתית- למדור סטטוס

שאר טפסי מינהל הסטודנטים

טפסים לתארים מתקדמים- הדרכה

הוראות הרשמה להדרכה

הרשמה מקוונת להגשת מועמדות להדרכה

טפסים ואישורים נדרשים לקבלת מינוי לתלמידי מחקר

מפגש מתרגלים - מפגש זום

טפסים לתארים מתקדמים- מלגות 

הרשמה מקוונת לקבלת מלגה

טופס הגשת מועמדות לפרס מאמר מצטיין

 

טפסים לתארים מתקדמים- נסיעות לחו"ל

הנחיות לפני נסיעה לחו"ל

טופס נסיעה לחו"ל על חשבון תקציב מחקר

טופס נילווה - נסיעה על חשבון עתודות מחקר (רזרבה) 

טופס בקשה לנסיעה על חשבון קקמ"ב (למילוי רק כאשר אין מימון מתקציבי מחקר בנוסף)

דוח על השתלמות בחו"ל- אישור פעילות אקדמית

דוח הוצאות נסיעה לחו"ל- דוח כספי

בקשה להשתתפות הפקולטה בהוצאות כנס (בהשלמת החוקר בלבד ופעם אחת בתואר) 

בקשה למימון מתקציב מלגות נשיא 

טפסים כללים של הפקולטה

טפסים של הפקולטה

טפסים לסטודנטים ולסגל אקדמי ומנהלי (באתר בר-אילן)

 

תאריך עדכון אחרון : 07/09/2020