הנחיות הגשת תזה תואר שני

הנחיות לכתיבת עבודת הגמר

שימו לב, אנא הקפידו למלא את הנחיות פורמט ההגשה של התזה, ובפרט  את חלק ההגשה הסופית לספריה.

הנחיות פורמט

עבודת הגמר תודפס על נייר בגודל  A4. המרווח בין השורות יהיה מרווח כפול והדף בעל שוליים רחבים, 2-3 ס"מ מכל צד.

בביבליוגרפיה, ההערות ומראי המקומות יודפסו במרווח אחד בין השורות.

הביבליוגרפיה תודפס בגודל אות זהה לשאר העבודה, ההערות יודפסו באותיות קטנות יותר מגודל העבודה.

ניתן להדפיס את העבודה משני צדי הדף ובלבד שתובטח קריאה נוחה וברורה.

היקף העבודה לא יעלה על 150 עמודים מודפסים  )או 75 דפים המודפסים משני צדי הדף).

מבנה העימוד

העבודה תכלול שערים בעברית ובאנגלית על גבי הכריכה.

 

דוגמה לשער קדמי לעבודת הגמר )עברי(

אוניברסיטת בר אילן 

כותרת העבודה

שם התלמיד

)שם פרטי לפני שם משפחה(

עבודה זו מוגשת כחלק מהדרישות לשם קבלת תואר מוסמך

בפקולטה למדעי החיים של אוניברסיטת בר אילן 

 

רמת גן                                                                                                  שנה עברית

 

דוגמה לשער אחורי לעבודת הגמר )אנגלית(

BAR-ILAN UNIVERSITY

Title of thesis

Student's name

(First name before family name)

Submitted in partial fulfillment of the requirements for the Master's Degree

In the Faculty of Life sciences

Bar-Ilan University

Ramat-Gan,                                                                                      Israel Year

לאחר שערי הכריכה ,יוצגו שערים פנימיים הזהים לחיצוניים  )ע"פ הדוגמה להלן).

 

בעמוד שמעבר לשער הפנימי יבוא דף עם שם המנחה או המנחים בנוסח זה:

עבודה זו נעשתה בהדרכתו/ם של פרופ' / ד"ר ______________________

מהפקולטה למדעי החיים של אוניברסיטת בר אילן.

 

מעבר לשער הפנימי באנגלית יופיע דף עם שם המנחה באנגלית כך:

This work was carried out under the supervision of Prof. / Dr. _______________ from the Faculty of Life Sciences, Bar-Ilan University.

לאחר מכן יופיע דף תוכן העניינים, המפרט את פרקי העבודה שיכללו לפחות את הפרקים הבאים:

תקציר עברי

מבוא (פרק זה מכיל סקירת ספרות, חשיבות המחקר ומטרתו)

מערך המחקר (שיטות וחומרים)

תוצאות המחקר

דיון ומסקנות

רשימה ביבליוגרפית

נספחים  (אם יש)  

תקציר באנגלית  (ראו דוגמאות להלן(.

בתוכן העניינים יש להוסיף נספחים  (אם יש).

  • עבודת הגמר תכלול שני תקצירים: האחד בעברית והשני באנגלית.

כל אחד מהתקצירים יהיה בהיקף של עד 2 עמודים.

  • יש להקפיד על עריכה נכונה של כל חלקי העבודה מבחינת הניסוח, כללי הדקדוק והאיות באופן עקבי ובצורה המקובלת בספרות המקצועית. עבודת גמר שלא תעמוד בקריטריונים המקובלים מבחינה זו תוחזר לתלמיד ללא אישור.

מומלץ לתלמידים העומדים לכתוב את עבודת הגמר להיוועץ במנחה ולהקפיד על ביצוע כל ההוראות, וזאת כדי להימנע מעוגמת נפש העלולה להיגרם מעיכובים פורמליים בשל התרשלות או אי הקפדה על ההוראות.

 

  • יש להקדיש תשומת לב מיוחדת למראי מקומות לציטוטים, להערות ולרשימה הביבליוגרפית, אותם יש לכתוב בצורה המקובלת בפרסומים המקצועיים באותו תחום.

 

הגשת התזה, בחינה ואישור זכאות לתואר

לא יינתן אישור על סיום לימודי התואר השני כל עוד לא הוגשה עבודת הגמר בהתאם להוראות.

לשם קבלת אישור הזכאות לתואר השני יש לבצע את הפעולות הבאות:

א. להגיש לוועדה המחלקתית (מזכירות הפקולטה)  שלושה עותקים של העבודה בכריכה זמנית עבור חברי וועדת הבחינה המחלקתית (בתקופת הקורונה ההגשה היא של קובץ PDF למייל מזכירת המחלקה.

ב. להיבחן בבחינת הגמר, מועד ההגנה על עבודת המחקר ייקבע בתיאום עם המחלקה.  בחינה לאחר פתיחת שנת הלימודים העוקבת תגרור פתיחת שנה ותשלום נוסף.

בתום הבחינה ולאחר אישור הועדה הבוחנת, יש לקבל אישור בכתב מראש המחלקה דרך המזכירות של הפקולטה, להגשת עבודת הגמר לספריה המרכזית.

ג. יש להגיש על גבי תקליטור עותק אלקטרוני של עבודת הגמר בפורמט PDF הזהה לעותק

המודפס,  על העותק האלקטרוני להיות בקובץ אחד או עד 5 קבצים. ניתן להגיש את עבודת הגמר גם בפורמט LATEX  במקרה כזה יוגש קובץ אחד בלבד.

לפני מסירת עותקים לספריה אנא קרא את המידע בלינק הבא:

מצגת הנחיות לתואר שני

 

למסירת התזה לספריה המרכזית: חובה להזמין תור באמצעות האתר של מערך הספריות בכתובתhttp://lib.biu.ac.il/page/991 .

עליך לוודא שקיבלת דוא"ל המאשר את התור. נא להקפיד להגיע בזמן לתור.

 

לאחר הגשת העבודה ע"פ ההוראות, יקבל התלמיד אישור מהספריה המרכזית על מסירת

העבודה (פתק צהוב) אותו ימסור חזרה למזכירות המחלקה לשם קבלת הציון על התזה.

התלמיד יחתום על טופס אישור שימוש בעבודת הגמר (עותק מודפס ועותק אלקטרוני(.

 

את הבקשה לקבלת אישור הזכאות לתואר שני יש למלא באמצעות המידע האישי שבאתר

האינטרנט ולסמן שהוגשו עותקים מעבודת הגמר לספריה המרכזית.

לאחר פעולה זו יש להודיע לספריה, על מנת שהספריה תאשר זאת בתיק הדיגיטלי של

התלמיד