שלחו לחבר

תואר שלישי הגשת דוקטורט מאמרים

נהלים חדשים – תואר שלישי הגשת דוקטורט מאמרים

 

על פי ההנחיות החדשות של ביה"ס ללימודים מתקדמים עבודת דוקטור הכתובה במתכונת של אסופת מאמרים תוכל להיות מוגשת לשיפוט גם אם חלק מהמאמרים הכלולים בעבודה טרם התקבלו או טרם הוגשו לפרסום.

 

להלן תנאי הפקולטה המינימליים להגשת דוקטורט מאמרים:

מאמר אחד מפורסם

מאמר שני מפורסם או נשלח לשיפוט (יש לצרף חוות דעת של הוועדה המלווה המאשרת זאת)

מאמר שלישי, לכל הפחות מוכן למשלוח לשיפוט (יש לצרף חוות דעת של הוועדה המלווה המאשרת זאת)

 

יעמדו בתוקפם הכללים הקיימים שלפיהם עבודה הכתובה במתכונת זו נדרשת, ככלל, לכלול לפחות שלושה מאמרים, שיש להם תמה משותפת, בצירוף מבוא וסיכום לעבודה בכללותה.

 

הגשת תיזת מאמרים בפועל תתבצע באופן הבא:

 

1. הוועדה המלווה תבדוק בפגישת "דוח מסכם" אם המאמרים המוצעים להגשה עומדים בקריטריונים, ותמליץ בכתב האם לאשר הגשה כזו.

2. את הבקשה המודפסת לתיזת מאמרים יש להגיש במזכירות הפקולטה. הבקשה תיבדק על ידי הוועדה הפקולטית לתארים מתקדמים על מנת לוודא שהיא עומדת בהנחיות, לפני אישור העברתה לבית ספר ללימודים מתקדמים.

3. לאחר אישור הפקולטה, הסטודנט/ית יגישו את העבודה לבית ספר ללימודים מתקדמים.

הכלל החדש אינו גורע מהאפשרות להגיש במקרים חריגים עבודת דוקטור הכוללת שני מאמרים בלבד אם אחד המאמרים התקבל לפרסום בכתב עת בדירוג A+ והמאמר האחר התקבל לפרסום בכתב עת בדירוג  Aלפחות.

כמו כן, מאמר יוכל לשמש חלק מעבודת דוקטור של תלמיד אחד בלבד.

ככלל, בדוקטורט שנכתב במתכונת של אסופת מאמרים יוכלו להיכלל רק מאמרים ששם התלמיד/ה מופיע בהם ככותב/ת הראשון. עם הגשת העבודה תימסר הצהרה של המנחים והתלמיד/ה כי יקיימו דרישות אלה, לרבות במאמרים מתוך העבודה שיוגשו לפרסום או יתפרסמו לאחר אישור העבודה.

ולהלן טופס בקשה לדוקטורט מאמרים אותו יש למלא ולתת במזכירות הפקולטה לשם הגשה לועדה לתואר שלישי

 

תאריך עדכון אחרון : 26/01/2020