שלחו לחבר

תואר שני

להרשמה

ראש מגמה: פרופ' ירון שב-טל

יועצת אקדמית: ד"ר רותם עפרוני 

מזכירה: גב' שני חזן  Ls.Graduates@biu.ac.il 

להלן קישור לחוברת המרכזת את המידע לתואר השני

להלן קובץ מקוצר של החוברת

תהליך הקבלה לתואר שני

א. הלימודים לתואר שני מתחילים בסמסטר א'.

ב. ציון ממוצע מינימלי 80 בלימודי תואר ראשון רלוונטי.

ג. על כל התלמידים הנרשמים לתואר שני לעבור בחינת קבלה הבוחנת הבנת מאמר מדעי. יש להרשם לבחינה במזכירות הפקולטה אצל גב' שני חזן. לתשפ"א  לא תתקיים בחינה יש להתעדכן בהליך הקבלה השונה.
סטודנטים מצטיינים בתואר ראשון שקיבלו פטור מבחינה זו חייבים לבצע את ההרשמה לתואר השני בטווח הזמן שצויין להם.
אודות הבחינה (מועד ועוד) ראה בלוח ההודעות שבאתר הפקולטה.

ד. במקביל לרישום יש לחפש מנחה. ראה מידע מפורט אודות תחומי המחקר בפקולטה והמנחים בכל תחום.

לגבי תואר שני במדעי הראייה ראו מידע מפורט פה. 

לגבי לימודי השלמה לביולוגיה חישובית ראו תנאי קבלה פה

בדף הבית של הפקולטה תפורסם רשימה של מנחים אשר מעוניינים במסטרנטים לשנת הלימודים- יש לעקוב שם וכמובן ניתן לפנות ישירות גם ללא קשר לרשימה זו.

ה. לא ניתן לעסוק במחקר מבלי להקדיש זמן ניכר להתעדכנות שוטפת בחידושים בנושא המחקר, וזאת מעבר לעבודה עצמה ולקורסים. משמעות דרישה זו כי הסטודנטים נדרשים להקדיש 100% מזמנם לעבודת המחקר וללימודים. כמעט בלתי-אפשרי לעמוד בדרישות התואר וגם לעסוק בעבודה נוספת.

ו. מתחילת הלימודים מוקצות לתלמיד שנתיים בלבד להשלמת לימודיו, כולל ביצוע עבודת המחקר וכתיבת התיזה. אם התלמיד חויב בשנת השלמות, היא לא תיכלל בשנתיים אלו, בהמשך: פירוט קורסי הליבה של תוכנית ההשלמות

ז. ידיעת השפה האנגלית

תלמידי התואר השני נדרשים לדעת אנגלית ברמת "פטור."פטורים מלימוד אנגלית בעלי תואר "בוגר אוניברסיטה" מישראל , או בעלי תואר זהה ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בישראל , או בעלי תואר "בוגר אוניברסיטה" ממוסד מוכר בחו"ל המצוי בארץ דוברת אנגלית, ששפת ההוראה בו אנגלית .

פטור זה אינו תקף לגבי שלוחות בישראל של מוסדות להשכלה גבוהה בחו"ל לרבות שלוחות מחו"ל של מוסדות ששפת ההוראה בהם אנגלית.

ח. תוכניות הלימודים לתואר שני.

 

מלגה

קבלת המלגה מבוססת על השגיו של התלמיד (ציון משוקלל של ציוני תואר ראשון וציון בחינת הקבלה).

המשך מתן המלגה לשנה השניה לסטודנטים שקיבלו מלגה בשנה הראשונה מותנה בעמידה בדרישות האקדמיות של הפקולטה. תינתן עדיפות לנרשמים בזמן.

למלגות נוספות, גלשו למלגות לסטודנטים (דף המרכז את האפשרויות למלגות לסטודנטים).

 

העסקה

תלמידי שנה שניה תואר שני ותלמידי תואר שלישי יוכלו לעסוק בהדרכה ע"פ צרכי הפקולטה. יועסקו בהדרכה תלמידי מחקר שעבודת המחקר שלהם מתבצעת בקמפוס, זאת על בסיס מצוינות, התאמה להוראה ולצרכי הפקולטה. 

תלמידי מחקר שיועסקו בהדרכה יהיו עובדי האוניברסיטה בדרגות הרלוונטיות בהתאם להסכמי העבודה של ארגון הסגל הזוטר.

 

עבודת המחקר לתואר שני

א. התלמיד יגיש, דרך מערכת להגשת עבודות ממוחשבת לועדה הפקולטטיבית לתארים מתקדמים, הצעת תכנית לעבודת המחקר לאחר שאושרה ע"י המנחה בתום סמסטר ב' של השנה הראשונה לעבודתו במחקר המוצע. הצעת המחקר כוללת: מבוא לנושא המחקר, הגדרת מטרות המחקר וחשיבותו, פירוט תכנית המחקר, הצגת התוצאות הראשוניות ודיון במשמעותן.

הועדה הפקולטטיבית לתארים מתקדמים תבקש משני חברי סגל בפקולטה לבדוק ולהעריך את הצעת המחקר. לאחר תיקון ההצעה לפי הערות הבודקים ולאחר אישור ההצעה ע"י הועדה הפקולטטיבית לתארים מתקדמים היא תוגש לועדה לתואר שני.

להלן הנחיות לתש"פ להגשת הצעת המחקר 

ב. לאחר סיום המחקר ולאחר אישור המנחה, תוגש התיזה כתובה לועדה הפקולטטיבית לתארים מתקדמים (דרך מזכירות הפקולטה). להלן הנחיות לכתיבת התזה 

להלן הנחיות לתש"פ להגשת התיזה

הועדה הפקולטטיבית תמליץ על הרכב הבוחנים לבחינת הגמר.

ג. ציון סופי בתואר שני נקבע על פי שקלול של 75% ציון התזה ו-25% ממוצע ציוני הקורסים.

 

מסלול ישיר לתואר שני - מסלול "פסגות"

מיועד לתלמידים מצטיינים שסיימו את שלושת הסמסטרים הראשונים בתואר הראשון בפקולטה למדעי החיים ומאפשר למשתתפיו לסיים את לימודי התואר הראשון והשני בתוך ארבע שנים, תוך קבלת הקלות ומלגות במהלך התואר הראשון. לפרטים מלאים גלשו לתוכנית "פסגות".


הצעת המחקר וקבלת התואר לתלמידי המסלול הישיר לתואר שני (פסגות)

התלמיד במסלול הישיר יגיש את הצעת המחקר שלו (הנחיות הגשה) עם תום הלימודים בשנת הלימודים השלישית לתואר ראשון. 

1. הגשת התיזה והמבחן על התיזה יעשו בסוף שנה ד'. (ראה הנחיות התיזה למסלול הרגיל

2. עם סיום מוצלח של שנה ג' לתלמיד יוענק תואר .B.Sc. (שימו לב החל ממחזור תש"פ ינתן פטור מ4 ש"ש בתואר הראשון של מסלול פסגות

3. בסוף שנה ד' לאחר שסיים את חובות הקורסים לתואר שני ונבחן על התיזה, לתלמיד יוענק תואר .M.Sc.

 

תכנית ליבה להשלמות:

תוכנית השלמות בסיסית המיועד לבוגרי מדעים הנדרשים להשלמת תחום מדעי החיים:

מס' קורס                 שם הקורס                             ניקוד

80-201-01+02     ביוכימיה א'                                5

80-202-01           ביוכימיה ב'                                4

80-203-01           מיקרוביולוגיה כללית                   2

80-210-01           מבוא לאימונולוגיה                      2

80-208-01+02     גנטיקה כללית                            4

80-204-01           מבוא לוירולוגיה                          1

80-103-01           ביולוגיה של התא                        2

80-242-01+02     ביולוגיה מולקולרית א'                  4

סה"כ                                      24 נקודות (12 ש"ש)

תאריך עדכון אחרון : 05/04/2021