מסלול ישיר לתואר שני - "פסגות"

מסלול "פסגות" מאפשר למשתתפיו לסיים את לימודי התואר הראשון והשני בתוך ארבע שנים, תוך קבלת הקלות ומלגות במהלך התואר הראשון. המסלול כולל ליווי אישי, הקלות במכסת הקורסים לתואר השני, פטור משכר לימוד ומלגת קיום.

המסלול מיועד לתלמידים מצטיינים שסיימו את שלושת הסמסטרים ראשונים בתואר הראשון בפקולטה למדעי החיים. בתחילת סמסטר ב' של שנה ב' תיפנה הנהלת הפקולטה למועמדים המתאימים. בנוסף, רשאים הסטודנטים להציע את מועמדותם.

החל מסוף סמסטר ב' שנה ב' ישתתפו הסטודנטים (למעט סטודנטים במסלול ביולוגיה חישובית) בפרויקט מעבדת חקר מורחב (בהיקף של 5 נק') שעשוי להוות תשתית ולהיכלל בעבודת מחקר לתואר השני. בשנה ג' ירשמו הסטודנטים (בכל המגמות למעט ביולוגיה חישובית) לקורסים המשלימים את מכסת הלימודים לתואר הראשון ובכללם קורס מעבדת החקר המורחב (80-569) וסמינריון (80-490) (סה"כ 72 ש"ש החל מתשע"ו). קורס מעבדת החקר יוכר כחלק ממכסת הלימודים לתואר השני. בשנה ד' ילמדו הסטודנטים קורסים לתואר שני בהיקף של 7 ש"ש ולפיכך סה"כ ילמדו הסטודנטים 79 ש"ש עד סוף שנה ד'.

במסלול פסגות במגמה לביולוגיה חישובית לתואר ראשון, ילמדו הסטודנטים קורסים בהיקף של 79 ש"ש כמו במסלול הרגיל. 5 נק' יועברו לתואר שני (2 נק' של קורס ביולוגיה חישובית 80-512 ו-3 נק' של קורסי בחירה). לתואר שני ילמדו הסטודנטים במגמה זו קורסים בהיקף של 7 ש"ש. סה"כ ילמדו 86 ש"ש עד סיום תואר שני.

בנוסף, יינתן לסטודנטים שבמסלול פסגות פטור מקורס כללי לתואר ראשון ומקורס יהדות לתואר שני.

בתום שנה ג' יגישו הסטודנטים שבמסלול סיכום של פרויקט המחקר ופירוט תכנית מחקר עתידית. הסיכום יחשב כהצעת מחקר לאחר אישורה בנוהל המקובל בפקולטה. בתום השנה הרביעית יסכמו וייבחנו הסטודנטים על עבודת המחקר לתואר השני.

לסטודנטים שיצטרפו למסלול יינתן החזר של שכר הלימוד לשנה ג' ופטור משכ"ל שנה ד'. במהלך שנים ג' ו-ד' תינתן מלגת קיום.

מודגש שההצטרפות לתכנית איננה מחייבת את השלמתה וניתן לפרוש מן התכנית בתום שנה ג'. יחד עם זאת, פרישה מהתכנית תחייב תשלום שכ"ל שנה ג' כנדרש.

לפירוט תכניות הלימודים