תקנון שכר לימוד תשפ"ד

תוכנית קורסי ליבה ללימודי רפואה – סמסטר ב'

שנה א' מסלול 80961

 

להלן פירוט החיובים והתשלומים לשנים תשפ"ד:                                   

שכר הלימוד יחושב לפי מס' השעות אליהן יבוצע רישום.

עלות 1 ש"ש = 1,155 ₪ (1 ש"ש = 2 ש"ס)

שכר הלימוד אינו צמוד למדד.

דמי רישום 234 ₪.

תאריך פתיחת התוכנית 04/03/2024

 

מועדי התשלום:

תשלום ראשון מקדמה בסך 3,503 ₪ מהווה תנאי רישום לקורסים.

תשלום שני בתאריך 15/03/24 משלים ל-66% מגובה שכ"ל שנתי

תשלום שלישי בתאריך 15/04/24 משלים ל-100% מגובה שכ"ל שנתי

 

הסכום לתשלום ע"פ החלוקה לעיל יופיע במערכת אינ-בר (מידע אישי) > מצב חשבון > מצב חשבון מתומצת.

על הסטודנט להתעדכן במצב התשלומים, כמפורט:

  • לתשלום מיידי:

מהווה את הסכום הנדרש לתשלום במועד הקרוב או שמועד התשלום חלף וטרם בוצע התשלום, בהתאם לטבלה המופיעה למעלה.

סכום זה יתעדכן במערכת אינ-בר כשבועיים לפני מועד התשלום.

  • יתרה כוללת לסוף שנה:

מהווה את יתרת שכר הלימוד השנתית, שטרם שולמה, כולל תשלומים שטרם הגיע מועד תשלומם. יתרה זו כוללת את התשלום המיידי – ככל שטרם שולם.

אופן ביצוע התשלום במערכת אינ-בר > מצב חשבון < תשלום חוב באשראי 

שימו לב, יש לאשר את התקנון לפני ביצוע התשלום.

 

אפשרויות התשלום:

מצורף קישור לאפשרויות התשלום באתר מחלקת שכר לימוד.

 

חיוב בשכר לימוד במקרה של הפסקת לימודים תשפ"ד*

הודעה על הפסקת לימודים יש להודיע באמצעות מערכת אינ-בר < תפריט פניות מנהליות < הגשת בקשה < בחירת קטגוריה חידוש לימודים / הפסקת לימודים > הודעה על הפסקת לימודים > הזמנה


טבלת חיוב שכר לימוד בהתאם לתאריך ההודעה על הפסקת לימודים בשנת תשפ"ד

תאריך ההודעה לא ערך תכנית לימודים ערך תכנית לימודים
עד 14/01/24 החזר מלוא המקדמה החזר מלוא המקדמה
עד 14/02/24 יחויב מחצית המקדמה יחויב מחצית המקדמה
עד 23/03/24 יחויב במלוא המקדמה יחויב במלוא המקדמה
לאחר ה-23/03/24 יחויב במלוא המקדמה יחויב ב-100% מגובה שכר הלימוד השנתי


* מועד הפסקת לימודים יחושב לפי המועד שבו ההודעה על ההפסקה הגיעה בפועל למדור תל"מ.

על התלמיד לוודא שהפניה נקלטה במערכת האינ-בר > פניות מנהליות > רשימת בקשות.

מכתב למחלקה / לפקולטה / למחלקת שכר לימוד / הודעה בע"פ, אינם מהווים הודעה על הפסקת לימודים.

 

  • לא יינתן החזר על דמי הרשמה.
  • הנחות ומלגות משכר הלימוד יינתנו מהתשלום האחרון בלבד.