טפסים ואישורים נדרשים לקבלת מינוי לתלמידי מחקר


אם בקשתך להדרכה אושרה ועל מנת להוציא מינוי, יש להגיש את הטפסים והאישורים הבאים:

מתרגלים חדשים (שלא הדריכו בעבר)

- טופס 101  (ב- 2 עותקים)+ צילום תעודת זהות +ספח

- טופס קביעת דרגה  (ב- 2 עותקים)
+ אישור קבלה מהוועדה לתואר שני (מאסטרטנט) /  מהוועדה לתואר שלישי (דוקטורנט)

- טופס קביעת ותק (ב- 2 עותקים)

- טופס החזר נסיעות

- טופס עדכון פרטים אישיים 

- טופס הצהרה על סודיות

עליך לקרוא מסמך זה ולחתום ולהביא כחלק מהמסכמים את המסמך אישור הבא:  סגל זוטר טופס לחתימה

מתרגלים ותיקים

- טופס קביעת ותק (רק מי שלא מסר טופס זה בעבר) (ב- 2 עותקים)

- טופס החזר נסיעות

- טופס הצהרה על סודיות

עליך לקרוא מסמך זה ולחתום ולהביא כחלק מהמסכמים את המסמך אישור הבא:  סגל זוטר טופס לחתימה

 

הצהרת נוכחות

במהלך תקופת המינוי, כל חודשיים, יש למלא טופס הצהרת נוכחות (בהתאם להנחיות הנלוות לטופס)
 

הערות

  1. מינוי יטופל רק עבור סטודנטים שערכו תכנית לימודים
  2. יש לדווח בכתב על שינוי כתובת ( גם למדור תל"מ)
  3. יש לדווח בכתב על יציאה וחזרה מחופשת לידה


את הטפסים המקוריים ואת האישורים הללו יש למסור לרוסה רוטנברג, טלפון: 03-531-7315