טפסים ואישורים נדרשים לקבלת מינוי לתלמידי מחקר


מתרגלים חדשים (שלא הדריכו בעבר)

יש למלא את הטפסים הבאים ולשלוח להילה (hila.elifantz@biu.ac.il):

- שאלון אישי בר אילן - יש להקפיד לסמן "לא" בהכנסות נוספות ובקבלת קצבה במידה ואין כאלה

- טופס קביעת דרגה 
+ אישור קבלה מהוועדה לתואר שני (מאסטרטנט) /  מהוועדה לתואר שלישי (דוקטורנט)

- טופס קביעת ותק 

תואר שני - יש להגיש רק אם בוצע שירות צבאי או לאומי ולצרף אישור מתאים על שירות 

תואר שלישי - הותק מתחשב בתואר ראשון ושני יש לשלוח אישור זכאות לכל תואר

- טופס עדכון פרטים אישיים 

- כרטיס עובד  + צילום תעודת זהות +ספח או צילום רישיון נהיגה

בכרטיס עובד - יש לסמן "משכורת חודשית",  יש להשאיר תאריך התחלת עבודה ריק

- טופס החזר נסיעות - יש לציין שני ימי הופעה. נא למלא על פי תחבורה ציבורית.

- טופס הצהרה על סודיות

סגל זוטר טופס לחתימה

מתרגלים ותיקים

- טופס קביעת ותק (רק מי שלא מסר טופס זה בעבר) 

- טופס החזר נסיעות

 

הצהרת נוכחות

במהלך תקופת המינוי, כל חודשיים, יש למלא טופס הצהרת נוכחות (בהתאם להנחיות הנלוות לטופס)
 

הערות

  1. מינוי יטופל רק עבור סטודנטים שערכו תכנית לימודים
  2. יש לדווח בכתב על שינוי כתובת ( גם למדור תל"מ)
  3. יש לדווח בכתב על יציאה וחזרה מחופשת לידה


את הטפסים המקוריים ואת האישורים יש למסור לרוסה רוטנברג, טלפון: 03-531-7315 או במייל להילה hila.elifantz@biu.ac.il