תקנון שכר לימוד סמסטר א' תשפ"ב

תקנון שכר לימוד - התחייבות כספית

תוכנית קורסי ליבה ללימודי רפואה- שנה"ל תשפ"ב סמסטר א'- 14.1.22-11.10.21

 

 1. אני הח"מ מאשר/ת כי ידועים לי כל הפרטים, סדרי ההרשמה, הדרישות, תוכן הוראות ההרשמה ותוכן הפרטים המיידעים לתלמידי התוכנית, כפי שפורסמו ע"י הנהלת התוכנית והאוניברסיטה לשנה"ל תשפ"ב. כמו כן ידועים לי כל הכללים והנהלים הקשורים לתכנית הלימודים המיוחדת בה אלמד.
 2. ידוע לי כי כל ההסדרים, הפרטים, התנאים והדרישות כאמור בסעיף א' לעיל ניתנים לשינוי ע"פ שיקול דעתה הבלעדי של הנהלת התוכנית והאוניברסיטה, ואני מתחייב/ת לפעול על פיהן ולציית להן. ידוע לי ואני מסכים/ה כי החלטת הרשויות האקדמיות של האוניברסיטה בכל הנוגע לשינויים בקורסים ובלוח הזמנים של השנה האקדמית כפי שייקבעו גם במהלך השנה האקדמית מחייבות אותי בכל דבר ועניין, כמו יתר ההחלטות האקדמיות.
 3. תעריפי שכר לימוד-

ידוע לי כי התשלומים בהם אחויב יהיו כדלקמן:

 • דמי פנייה - 234 ₪ (רק לסטודנטים חדשים).   
 • שכר לימוד – שכר הלימוד יחושב לפי מספר השעות בקורסים שאהיה רשום אליהם. התעריף הוא 1,100 ₪ לכל 1 ש"ש (2 ש"ס=1 ש"ש).
 1. סדרי תשלומים-
 • חיוב שכר הלימוד יעשה אוטומטית על ידי המחשב לאחר ההרשמה, על פי תעריף התוכנית.
 • ניתן לשלם שכר לימוד באחת מהדרכים הבאות:
 

דמי טיפול

הרשאה לחיוב חשבון

ללא דמי טיפול

החיוב בהתאם לתאריכים והתשלומים כפי שמפורט במועדי התשלום (לא כולל את תשלום המקדמה ותשלום עבור סמסטר קיץ).

1. הקמת הרשאה לחיוב חשבון  דרך אתר הבנק
הפרטים הנדרשים:
מס' מזהה מוסד 35967
מס' מזהה לקוח – להזין מס' ת.ז. של הסטודנט
2. הקמת הרשאה לחיוב חשבון באמצעות החתמת טופס ידני בבנק
 מצ"ב קישור לטופס הוראת התשלום.
יש להחתים את הבנק על טופס ההרשאה לחיוב חשבון.

*אין להגביל את ההרשאה בסכומים / תאריכים.
את האסמכתא מהבנק יש לשלוח בטופס פניה למחלקת שכר לימוד.

*באחריות הסטודנט לוודא שהתשלום כובד, במידה והתשלום לא יכובד הסטודנט יחויב בדמי טיפול בסך 50 ₪.

תשלום בכרטיס אשראי

0.9% מגובה התשלום         

הסכומים לתשלום יתעדכנו ב"אינבר" > "מצב חשבון"> "תשלום חוב" כשבועיים לפני מועד התשלום לפי טבלת מועדי תשלום המופיעה למטה.

על הסטודנט להתעדכן במצב התשלומים, כמפורט:

ל"תשלום מיידי"*:

מהווה את הסכום הנדרש לתשלום במועד הקרוב לפי הטבלה המופיעה למטה .

יתרה כוללת לסוף שנה*:

מהווה את יתרת שכר הלימוד השנתית, שטרם שולמה, כולל תשלומים שטרם הגיע מועד תשלומם. יתרה זו כוללת את התשלום המיידי – ככל שטרם שולם.

ניתן לשלם בחלוקה לתשלומים בקרדיט בלבד (החל מ-3 עד 18 תשלומים), בהתאם   לתנאים הרלבנטיים של חברת האשראי.

תשלום בשובר בבנק

החל מתשלום שני-

20 שקל לשובר עד תקרה של 120 שקל לשנה

סטודנט המעוניין לשלם באמצעות שובר יכנס למערכת ה"אינ-בר" > פניות מנהליות > ויבחר באופציה "הגשת בקשה" > קטגוריה "שכר לימוד" > "בקשה להצטרפות למסלול שוברים".

השובר ישלח אליך בדואר כשבועיים לפני מועד התשלום. ניתן לשלם בכל סניפי הבנקים, למעט בנק הדואר.

תשלום שובר באתר בנק ללקוחות בנק מזרחי/פועלים

החל מתשלום שני-

20 שקל לשובר עד תקרה של 120 שקל לשנה

סטודנט המעוניין לשלם באתר של בנק פועלים/מזרחי, יכנס למערכת ה"אינ-בר" > פניות מנהליות > ויבחר באופציה "הגשת בקשה"> קטגוריה "שכר לימוד">"בקשה להצטרפות למסלול שוברים".

השובר ישלח אליך בדואר כשבועיים לפני מועד התשלום.

תוכל לראות את מספר השובר ב"אינ-בר" >"מצב חשבון"> רשימת תשלומים/שוברים" כשבועיים לפני מועד התשלום המופיע בטבלה למטה.

תשלום בשובר באמצעות פיקדון צבאי

ללא דמי טיפול

הנחיות לתשלום שכר לימוד מהפיקדון הצבאי

ובאתר האגף והקרן לחיילים משוחרריםבאזור האישי

(לתשומת לב - לא ניתן לשלם את השובר בבנק).

 

 

 

5) מועדי תשלומים-

 • תשלום ראשון בגובה 2,500 שקלים – תשלום מקדמה לסמסטר א'.

 

 • תשלום שני משלים ל66% שכ"ל – יש לשלם עד 15.11.

 

 • תשלום שלישי משלים ל100% שכ"ל – יש לשלם עד 15.12.

6) הפסקת לימודים-

 

 

 • מועד הפסקת הלימודים יחושב רק מהתאריך שבו נתקבלה הודעתי בכתב למזכירות התוכנית ובקשתי אושרה על ידי המזכירות. אי מתן הודעה או איחור במתן הודעתי על הפסקת לימודים, תגרור המשך חיוב שכ"ל.
 • ידוע לי כי אין החזר על דמי הפנייה, אלא אם כן התוכנית לא נפתחת ביוזמת התוכנית.
 • ידוע לי כי חיוב שכ"ל בגין הפסקת לימודים במהלך שנה"ל, יהיה כמפורט להלן :

א. אם ההודעה על הפסקת לימודים נתקבלה עד לתאריך 11.10.21– יום פתיחת הלימודים, יחויב הסטודנט בתשלום המקדמה בגובה של 2,500 ₪.

ב. אם ההודעה על הפסקת לימודים נתקבלה בין התאריכים 12.10.21 – 27.10.21 - יחויב הסטודנט ב-50% מגובה שכר הלימוד.

ג. אם ההודעה על הפסקת לימודים נתקבלה לאחר ה-27.10.21 – יחויב הסטודנט במלוא שכר הלימוד, בין אם למד ובין אם לא למד.

7) דין חיובי מדור בחינות ומדור סטטוס כדין תשלומי חוב שכר לימוד.

8) הנני מסכים בזה כי : ​​​​​​

 1. באם לא אשלם שני תשלומים כלשהם במלואם ובמועדם , תהא מזכירות התוכנית ו/או האוניברסיטה רשאיות להפסיק מיד את לימודיי מבלי שהפסקתם תפגע בחובתי לשלם את מלוא שכר הלימוד והתשלומים הנלווים עבור שנה"ל הנוכחית.
 2. לשם אכיפת מילוי כל חובותיי כלפי מזכירות התוכנית והאוניברסיטה, יהיו המזכירות והאוניברסיטה מוסמכות לנקוט בכל סנקציה והליך לפי שיקול דעתן ואף למנוע ממני את האפשרות להיבחן, לקבל אישורים או שירותים שונים מהם.
 3. מבלי לפגוע באמור בסעיפים: 1-2 לעיל, באם אפגר בתשלום כלשהו החל עליי על פי הוראות מזכירות התוכנית והאוניברסיטה או על פי התחייבותי זאת, יתווספו לכל סכום שבפיגור, דמי פיגורים בשיעור הפרשי הצמדה למדד בתוספת ריבית בשיעור שייקבע ע"י האוניברסיטה .
 4. דין דמי הפיגורים כאמור יהיו כדין שכר הלימוד. אני נותן את הסכמתי לכך שמזכירות התוכנית והאוניברסיטה יהיו רשאיות לפי שיקול דעתן הבלעדי לתבוע את הפרשי ההצמדה והריבית המרביים המותרים על פי חוק.
 5. רישומי מזכירות התוכנית והאוניברסיטה ביחס לחיוביי כלפיה יהיו נאמנים עלי וישמשו הוכחה, בכל הנוגע לחובותיי כלפי התוכנית והאוניברסיטה.

התחייבותי זאת מתייחסת גם לגבי כיסוי חובותיי בגין שנות לימוד קודמות, אם קיימים כאלה לפי רישומי מזכירות התוכנית ו/או האוניברסיטה.

9) הנני מצהיר כי קראתי והבנתי את הנהלים המפורטים להלן, והנני מסכים לכל האמור.