שלחו לחבר

טפסים

1. טפסים של הועדה לתואר שני:

טופס פניה לועדה לתואר שני (עבור בקשה לאיחור בהצעת מחקר או בהגשת תיזה, יש למלא באופן מודפס להחתים את המנחה ולתת במזכירות לגב' שני חזן)

טופס בקשה לפטור/המרה/ הכללה של קורסים (יש למלא באופן מודפס להחתים את המנחה ולתת/לשלוח במייל במזכירות לגב' שני חזן)

טופס בקשה לשינוי מעמד

טופס בקשה למועד מיוחד

טופס חיסיון לספריה בהגשת התיזה

קישור לטפסי בי"ס ללימודים מתקדמים תואר שני לטפסים נוספים 

2. טפסים למערכת בדיקת עבודות- הגשות הצעת מחקר:

הצעת תכנית לעבודת המחקר לתואר שני

תיקונים להצעת מחקר לתואר שני - מערכת בדיקת עבודות

טופס מסלול

3. טפסי מלגות שונים-  

טופס הרשמה מקוונת לקבלת מלגה לסטודנטים למחקר בלבד

טופס הגשת מועמדות לפרס מאמר מצטיין

4. טפסי מועמדות להדרכה- ראה תחת טפסים 

5. טופס בקשת חופשה

6. טפסי נסיעות לחול לכנסים

 

הנחיות לפני נסיעה לחו"ל

טופס נסיעה לחו"ל על חשבון תקציב מחקר

טופס נילווה - נסיעה על חשבון עתודות מחקר (רזרבה) 

טופס בקשה לנסיעה על חשבון קקמ"ב (למילוי רק כאשר אין מימון מתקציבי מחקר בנוסף)

דוח על השתלמות בחו"ל- אישור פעילות אקדמית

דוח הוצאות נסיעה לחו"ל- דוח כספי

בקשה להשתתפות הפקולטה בהוצאות כנס (בהשלמת החוקר בלבד ופעם אחת בתואר) 

בקשה למימון מתקציב מלגות נשיא 

קישור לאתר תארים מתקדמים טפסים - עבור טפסים אחרים רלוונטים 

תאריך עדכון אחרון : 05/10/2021