טפסים

1. טפסים של הועדה לתואר שני:

טופס פניה לוועדה לתואר שני (עבור בקשה לאיחור בהצעת מחקר או בהגשת תיזה, יש למלא באופן מודפס להחתים את המנחה ולתת במזכירות לגב' שני חזן)

טופס בקשה לפטור/המרה/ הכללה של קורסים (יש למלא באופן מודפס להחתים את המנחה ולתת/לשלוח במייל במזכירות לגב' שני חזן)

טופס חיסיון לספריה בהגשת התיזה

קישור לטפסי בי"ס ללימודים מתקדמים תואר שני לטפסים נוספים 

2. טפסים למערכת בדיקת עבודות- הגשות הצעת מחקר:

הצעת תכנית לעבודת המחקר לתואר שני

תיקונים להצעת מחקר לתואר שני - מערכת בדיקת עבודות

טופס מסלול

3. טפסי מלגות שונים-  

טופס הגשת מועמדות לפרס מאמר מצטיין

4. טפסי מועמדות להדרכה- ראה תחת טפסים 

5. טופס בקשת חופשה

6. טפסי נסיעות לחול לכנסים

 

הנחיות לפני נסיעה לחו"ל

טפסי בקשה לנסיעות לחו"ל- מדור תשלומי סגל

טופס נילווה - נסיעה על חשבון עתודות מחקר (רזרבה) 

בקשה להשתתפות הפקולטה בהוצאות כנס (בהשלמת החוקר בלבד ופעם אחת בתואר) 

בקשה להחזר הוצאות - כנס אילנית תשפ"ג