שלחו לחבר

טפסים

1. טפסים של הועדה לתואר שני:

טופס פניה לועדה לתואר שני (עבור בקשה לאיחור בהצעת מחקר או בהגשת תיזה, יש למלא באופן מודפס להחתים את המנחה ולתת במזכירות לגב' שני חזן)

טופס בקשה לפטור/המרה/ הכללה של קורסים (יש למלא באופן מודפס להחתים את המנחה ולתת/לשלוח במייל במזכירות לגב' שני חזן)

טופס חיסיון לספריה בהגשת התיזה

קישור לטפסי בי"ס ללימודים מתקדמים תואר שני לטפסים נוספים 

2. טפסים למערכת בדיקת עבודות- הגשות הצעת מחקר:

הצעת תכנית לעבודת המחקר לתואר שני

תיקונים להצעת מחקר לתואר שני - מערכת בדיקת עבודות

טופס מסלול

3. טפסי מלגות שונים-  

טופס הרשמה מקוונת לקבלת מלגה לסטודנטים למחקר בלבד

טופס הגשת מועמדות לפרס מאמר מצטיין

4. טפסי מועמדות להדרכה- ראה תחת טפסים 

5. טופס בקשת חופשה

6. טפסי נסיעות לחול לכנסים

 

הנחיות לפני נסיעה לחו"ל

טופס נסיעה לחו"ל על חשבון תקציב מחקר

טופס נילווה - נסיעה על חשבון עתודות מחקר (רזרבה) 

טופס בקשה לנסיעה על חשבון קקמ"ב (למילוי רק כאשר אין מימון מתקציבי מחקר בנוסף)

דוח על השתלמות בחו"ל- אישור פעילות אקדמית

דוח הוצאות נסיעה לחו"ל- דוח כספי

בקשה להשתתפות הפקולטה בהוצאות כנס (בהשלמת החוקר בלבד ופעם אחת בתואר) 

בקשה למימון מתקציב מלגות נשיא 

קישור לאתר תארים מתקדמים טפסים - עבור טפסים אחרים רלוונטים 

תאריך עדכון אחרון : 18/11/2021