תקנון שכר לימוד

שלחו לחבר

תקנון שכר לימוד - התחייבות כספית

תוכנית קורסי ליבה ללימודי רפואה- שנה"ל תשפ"א סמסטר ב'- 30.6.21-9.3.21

 1. אני הח"מ מאשר/ת כי ידועים לי כל הפרטים, סדרי ההרשמה, הדרישות, תוכן הוראות ההרשמה ותוכן הפרטים המיידעים לתלמידי התוכנית, כפי שפורסמו ע"י הנהלת התוכנית והאוניברסיטה לשנה"ל תשפ"א. כמו כן ידועים לי כל הכללים והנהלים הקשורים לתכנית הלימודים המיוחדת בה אלמד.
 2. ידוע לי כי כל ההסדרים, הפרטים, התנאים והדרישות כאמור בסעיף א' לעיל ניתנים לשינוי ע"פ שיקול דעתה הבלעדי של הנהלת התוכנית והאוניברסיטה, ואני מתחייב/ת לפעול על פיהן ולציית להן. ידוע לי ואני מסכים/ה כי החלטת הרשויות האקדמיות של האוניברסיטה בכל הנוגע לשינויים בקורסים ובלוח הזמנים של השנה האקדמית כפי שייקבעו גם במהלך השנה האקדמית מחייבות אותי בכל דבר ועניין, כמו יתר ההחלטות האקדמיות.
 3. תעריפי שכר לימוד-

ידוע לי כי התשלומים בהם אחויב יהיו כדלקמן:

 • דמי פנייה - 234 ₪.   
 • שכר לימוד – שכר הלימוד יחושב לפי מספר השעות בקורסים שאהיה רשום אליהם. התעריף הוא 1,100 ₪ לכל 1 ש"ש (2 ש"ס=1 ש"ש).
 1. סדרי תשלומים-
 • חיוב שכר הלימוד יעשה אוטומטית על ידי המחשב לאחר ההרשמה, על פי תעריף התוכנית.
 • ניתן לשלם שכר לימוד באחת מהדרכים הבאות:

 

דמי טיפול

אופן התשלום

הרשאה לחיוב חשבון

ללא דמי טיפול

אם הנך מעוניין בהסדר זה עליך למלא את הטופס להחתים את הבנק ולשלוח במייל למשרדי שכר לימוד

תשלום בכרטיס אשראי

1% מגובה התשלום

יש להכנס ל"אינבר" > "מצב חשבון"> "תשלום חוב".

חלוקה לתשלומים אפשרית בקרדיט בלבד (החל מ-3 עד 18 תשלומים), בהתאם לתנאים הרלבנטיים של חברת האשראי.

תשלום בשובר בבנק

20 ₪ לשובר עד תקרה של 120 ₪ לשנה

סטודנט המעוניין לשלם באמצעות שובר יכנס למערכת ה"אינ-בר" > פניות מנהליות > ויבחר באופציה "הגשת בקשה"> קטגוריה "שכל לימוד">"בקשה להצטרפות למסלול שוברים".

השובר ישלח אליך בדואר כשבועיים לפני מועד התשלום.

ניתן לשלם בכל סניפי הבנקים, למעט בנק הדואר

תשלום שובר באתר בנק מזרחי/פועלים

20 ₪ לשובר עד תקרה של 120 ₪ לשנה

סטודנט המעוניין לשלם באתר של בנק פועלים/מזרחי, יכנס למערכת ה"אינ-בר" > פניות מנהליות > ויבחר באופציה "הגשת בקשה"> קטגוריה "שכל לימוד">"בקשה להצטרפות למסלול שוברים".

השובר ישלח אליך בדואר כשבועיים לפני מועד התשלום.

תוכל לראות את מספר השובר ב"אינ-בר" >"מצב חשבון"> רשימת תשלומים/שוברים" כשבועיים לפני מועד התשלום.

5. הפסקת לימודים-

 • מועד הפסקת הלימודים יחושב רק מהתאריך שבו נתקבלה הודעתי בכתב למזכירות התוכנית ובקשתי אושרה על ידי המזכירות. אי מתן הודעה או איחור במתן הודעתי על הפסקת לימודים, תגרור המשך חיוב שכ"ל.
 • ידוע לי כי אין החזר על דמי הפנייה, אלא אם כן התוכנית לא נפתחת ביוזמת התוכנית.
 • ידוע לי כי חיוב שכ"ל בגין הפסקת לימודים במהלך שנה"ל, יהיה כמפורט להלן :

א. אם ההודעה על הפסקת לימודים נתקבלה עד לתאריך 9.3.21 – יום פתיחת הלימודים, יחויב הסטודנט בתשלום המקדמה בגובה של 3,000 ₪.

ב. אם ההודעה על הפסקת לימודים נתקבלה בין התאריכים 10.3.21 – 25.3.21 -יחויב הסטודנט ב-50% מגובה שכר הלימוד.

ג. אם ההודעה על הפסקת לימודים נתקבלה לאחר ה-25.3.21 – יחויב הסטודנט במלוא שכר הלימוד, בין אם למד ובין אם לא למד.

הערה: סטודנט שנרשם לקורסי המבואות בכימיה וביולוגיה, יום פתיחת הלימודים הקובע עבורו הוא 9.2.21. בהתאמה לכך, הודעה על הפסקת לימודים עד תאריך 9.2.21 תחייב בתשלום מקדמה בסך 3,000 ש"ח, הודעה על הפסקת לימודים בין התאריכים 10.2.21 – 25.2.21 תחייב ב-50% מגובה שכר הלימוד והודעה על הפסקת לימודים שתגיע החל מ-26.2.21 תחייב במלוא שכר הלימוד.

      6. דין חיובי מדור בחינות ומדור סטטוס כדין תשלומי חוב שכר לימוד.

7. הנני מסכים בזה כי :

 1. באם לא אשלם שני תשלומים כלשהם במלואם ובמועדם , תהא מזכירות התוכנית ו/או האוניברסיטה רשאיות להפסיק מיד את לימודיי מבלי שהפסקתם תפגע בחובתי לשלם את מלוא שכר הלימוד והתשלומים הנלווים עבור שנה"ל הנוכחית.
 2. לשם אכיפת מילוי כל חובותיי כלפי מזכירות התוכנית והאוניברסיטה, יהיו המזכירות והאוניברסיטה מוסמכות לנקוט בכל סנקציה והליך לפי שיקול דעתן ואף למנוע ממני את האפשרות להיבחן, לקבל אישורים או שירותים שונים מהם.
 3. מבלי לפגוע באמור בסעיפים: 1-2 לעיל, באם אפגר בתשלום כלשהו החל עליי על פי הוראות מזכירות התוכנית והאוניברסיטה או על פי התחייבותי זאת, יתווספו לכל סכום שבפיגור, דמי פיגורים בשיעור הפרשי הצמדה למדד בתוספת ריבית בשיעור שייקבע ע"י האוניברסיטה .
 4. דין דמי הפיגורים כאמור יהיו כדין שכר הלימוד. אני נותן את הסכמתי לכך שמזכירות התוכנית והאוניברסיטה יהיו רשאיות לפי שיקול דעתן הבלעדי לתבוע את הפרשי ההצמדה והריבית המרביים המותרים על פי חוק.
 5. רישומי מזכירות התוכנית והאוניברסיטה ביחס לחיוביי כלפיה יהיו נאמנים עלי וישמשו הוכחה, בכל הנוגע לחובותיי כלפי התוכנית והאוניברסיטה. התחייבותי זאת מתייחסת גם לגבי כיסוי חובותיי בגין שנות לימוד קודמות, אם קיימים כאלה לפי רישומי מזכירות התוכנית ו/או האוניברסיטה.

8. הנני מצהיר כי קראתי והבנתי את הנהלים המפורטים להלן, והנני מסכים לכל האמור.

תאריך עדכון אחרון : 02/11/2020