מדעי החיים - כימיה שנה ג'

קורסי חובה כימיה

מס' קורס          שם הקורס                                       ש"ס / סמסטר

84211         מעבדה א' בכימיה פיזיקלית                      2מ / א'

84301         כימיה אי אורגנית מתקדמת א'                   2ה + 1ת / א'

84347         מעבדה מתקדמת בכימיה אורגנית             2מ / א'

84367         כימיה אנליטית                                       2ה / א'

84214         מעבדה בכימיה אינסטרומנטלית                2מ / ב'

84237         ספקטרוסקופיה וקביעת מבנה                   2ה + 1ת / ב'

84307         כימיה אורגנית מתקדמת א'                      2ה + 1ת / ב'
 

קורסי חובה מדעי החיים

מס' קורס      שם הקורס                                            ש"ס / סמסטר

80206         מבוא לפיזיולוגיה של החי                         2ה + 1ת / א'          (דרישת ליבה לרפואה)

80207         מבוא לאקולוגיה                                      2ה / א'

80208         גנטיקה כללית                                        3ה + 1ת / א'          (דרישת ליבה לרפואה)

80204         מבוא לוירולוגיה                                      1ה / ב'                   (דרישת ליבה לרפואה)

80210         מבוא לאימונולוגיה                                   2ה / ב'

80214        פיזיולוגיה של מערכות                              2ה / ב'                    (דרישת ליבה לרפואה)

80513        ביואינפורמטיקה                                      2ה + 2ת / ב'

ש"ס – שעות סמסטריאליות, ה-הרצאה, ת-תרגיל, מ-מעבדה

יש לבחור בין שני סמינריונים:

84454         סימנריון בכימיה תרופתית                        2ס / ב'

80489         סימנריון בביוטכנולוגיה                             2ס / ב'

 

יש לבחור קורס בחירה אחד בעל 2 ש"ס מתוך הרשימה

מערכת שעות

ניתן לצפות בפרטי הקורס (יום, שעה, מיקום, מרצה, סילבוס וכו') בקטלוג הקורסים