Tell a Friend

תוכנית קורסי ליבה ללימודי רפואה (מכינה לרפואה) לבעלי תואר ראשון

הרישום לשנת תשפ"א נסגר

 

רקע על תוכנית קורסי ליבה ללימודי רפואה (מכינה לרפואה)

מטרת תוכנית קורסי ליבה ללימודי רפואה (מכינה לרפואה)

תנאי קבלה אל תוכנית קורסי ליבה ללימודי רפואה (מכינה לרפואה)

על התכנית

מהלך הרישום לתוכנית קורסי ליבה ללימודי רפואה (מכינה לרפואה)

מבנה תוכנית קורסי ליבה ללימודי רפואה (מכינה לרפואה)

שכר הלימוד

 

רקע על תוכנית קורסי ליבה ללימודי רפואה (מכינה לרפואה):

מזה מספר שנים פועלת במספר פקולטות לרפואה בארץ תכנית ארבע שנתית לבעלי תואר ראשון.

בוגר תואר ראשון (מכל תחום), אשר מעוניין להגיש מועמדות, נדרש לעמוד בדרישות סף שונות כאשר אחת מהן היא הצגת ציוני סף במספר מקצועות ליבה (קורסי השלמה), עמידה במבחן ידע פנימי ועמידה במבחני אישיות.

"תוכנית קורסי ליבה ללימודי רפואה (מכינה לרפואה)" לבעלי תואר ראשון, מנוהלת ע"י הפקולטה למדעי החיים באוניברסיטת בר אילן, ומתקיימת בקמפוס רמת-גן.

 

הנכם מוזמנים ליצור עמנו קשר לקבלת פרטים נוספים בנושא תוכנית קורסי ליבה ללימודי רפואה (מכינה לרפואה) דרך עמוד צור קשר ולבחור בקטגוריה "המכינה לרפואה (קורסי הליבה)", או בטלפון: 03-5317297 

שעות מענה טלפוני: ימים א' עד ה' בין השעות 10:00 עד 12:00.

 

מטרת תוכנית קורסי ליבה ללימודי רפואה (מכינה לרפואה):

לאפשר לבוגרי תואר ראשון (בתחום שאינו מדעי החיים/ קדם רפואה), להשלים את קורסי הליבה באופן זמין ומרוכז ולהגיש מועמדות לבתי הספר לרפואה שמקיימים תכנית ארבע שנתית.

 

תנאי קבלה אל תוכנית קורסי ליבה ללימודי רפואה (מכינה לרפואה):

 1. מועמדים אשר סיימו את התואר הראשון בממוצע של 85 ומעלה, יוכלו להתקבל ישירות על בסיס מקום פנוי.
 2. מועמדים אשר סיימו את התואר הראשון בממוצע של 80 עד 85, יוכלו להתקבל דרך וועדת קבלה של התוכנית, אשר תבחן כל מקרה לגופו.
 3. ציון של 60 ומעלה בקורס מבוא בכימיה, למועמדים ללא רקע קודם בכימיה.

 

על התוכנית:

תוכנית קורסי ליבה ללימודי רפואה (מכינה לרפואה) באוניברסיטת בר-אילן הינה תכנית וותיקה הפועלת מזה 7 שנים. מטרת התוכנית היא לאפשר לסטודנטים להשלים את קורסי הליבה באופן מסודר ונח.

התוכנית מרוכזת בליווי מנהלי צמוד של הפקולטה למדעי החיים וליווי אקדמי אישי ע"י יועץ מטעמה.

אורכה של תוכנית קורסי ליבה ללימודי רפואה (מכינה לרפואה) הוא שני סמסטרים: התחלה בסמסטר אביב (סמסטר ב') ולאחריו סמסטר א' בשנת הלימודים העוקבת.

התוכנית נלמדת באופן מרוכז על פני יומיים בשבוע בשעות הבוקר. קורס סטטיסטיקה פותח יום לימודים נוסף בסמסטר אביב.

 

מהלך הרישום לתוכנית קורסי ליבה ללימודי רפואה (מכינה לרפואה):

1. הרישום לשנת תשפ"א יתבצע באופן מקוון.

במהלך הרישום יש להעביר צילום ת"ז, גיליון ציונים וזכאות לתואר ראשון וכן למלא טופס רישום לקורסים.

2. רישום בפועל לקורסים יעשה במזכירות התוכנית, לאחר תשלום שובר מקדמת שכר הלימוד.

 

מבנה תוכנית קורסי ליבה ללימודי רפואה (מכינה לרפואה):

סמסטר אביב:

שיבוץ עפ"י חובות הסטודנט -

מבוא לכימיה                                           2 ש"ס הרצאה  מיועד לחסרי רקע בלבד

מבוא לביולוגיה                                        1.5 ש"ס הרצאה מיועד לחסרי רקע בלבד

מבוא לוירולוגיה                                       1 ש"ס הרצאה

מבוא לביוכימיה                                       3 ש"ס הרצאה + 1 ש"ס תרגיל

מיקרוביולוגיה כללית                                2 ש"ס הרצאה

ביולוגיה מולקולרית א'                             2 ש"ס הרצאה + 2 ש"ס תרגיל

ביולוגיה של התא                                    2 ש"ס הרצאה

פיזיולוגיה של מערכות                             2 ש"ס הרצאה

ביוסטטיסטיקה                                       3 ש"ס הרצאה + 1 ש"ס תרגיל

סמסטר א':

שיבוץ עפ"י חובות הסטודנט -

התא מבנה ותפקוד                                3 ש"ס הרצאה

מבוא לפיזיולוגיה של החי                       2 ש"ס הרצאה + 1 ש"ס תרגיל

וירולוגיה כללית ומולקולרית                    2 ש"ס הרצאה

גנטיקה כללית                                      3 ש"ס הרצאה + 1 ש"ס תרגיל

ביולוגיה מולקולרית ב'                          2 ש"ס הרצאה

 

*ש"ס=שעות סמסטריאליות

 

שכר הלימוד:

תעריף חיוב שכ"ל לכל שעת לימודים הוא 1,100 ש"ח לכל 1 ש"ש (שעה שנתית). כל 2 ש"ס=1 ש"ש

התשלום יתבצע באמצעות שוברי שכר לימוד או דרך מערכת המידע האישי.

על תשלום שכ"ל יחולו כל תקנוני ופרסומי אוניברסיטת בר-אילן בנושא שכ"ל.

תלמיד אשר לא ישלם במועדים שנקבעו לתשלום שכר לימוד יחויב בהפרשי הצמדה למדד בתוספות דמי פיגורים בשיעור שיקבע ע"י האוניברסיטה. כמו כן, לא יורשה לגשת לבחינות.

לא יוכל תלמיד לקבל אישור או תעודה כלשהיא בגין לימודיו, ללא תשלום מלוא שכ"ל ו/או תשלומים אחרים אותם הוא חייב, והתוכנית רשאית לעכב מתן כל אישור או תעודה עד לתשלום מלוא שכ"ל לתוכנית בגין לימודיו.

 

לתשומת ליבכם:

לא ניתן יהיה לדון בבקשת מועמדים אשר לא יצרפו את כל המסמכים.

הנכם מוזמנים ליצור עמנו קשר לקבלת פרטים נוספים בנושא תוכנית קורסי ליבה ללימודי רפואה (מכינה לרפואה) דרך עמוד צור קשר ולבחור בקטגוריה "המכינה לרפואה (קורסי הליבה)", או בטלפון: 03-5317297 

שעות מענה טלפוני: ימים א' עד ה' בין השעות 10:00 עד 12:00.

 

*הרישום לקורסים והקבלה לפקולטות לרפואה הינם באחריות הסטודנט.

**פתיחת התוכנית מותנית במינימום נרשמים.

 

   

   

   

    

    

    

    

   Last Updated Date : 22/07/2021