Torah class 183

15/08/2016 - 11:00 - 12:00

בס"ד

הפקולטה למדעי החיים ע"ש מינה ואבררד גודמן

מזמינה את סגל עובדי הפקולטה ותלמידי המחקר

לשיעור תורני חודשי

הפיוט "אנא בכוח" בימינו

יונה בר-מעוז

המחלקה לתנ"ך

אי"ה ביום שני יא' אב תשע"ו (15-8-2016) בשעה 11:00

בחדר הסמינריונים, בנין גונדה (204), קומה ב

כיבוד קל יוגש לפני ההרצאה