תרגולים ומעבדות מתקיימים/לא מתקיימים בשבוע הראשון של סמסטר ב', שנה ג'