תרגולים ומעבדות שמתקיימים/לא מתקיימים בשבוע הראשון של סמסטר ב' - שנה א'