תוכנית מובנית ביולוגיה כימיה שנה ג'

מספר קורס

שם הקורס

84237

ספקטרוסקופיה וקביעת מבנה

84211

מעבדה בכימיה פיסיקאלית

84214

מעבדה בכימיה אינסטרומנטאלית

84307

כימיה אורגנית מתקדמת א'

84347

מעבדה מתקדמת בכימיה אורגנית

84301

כימיה אי-אורגנית מתקדמת א'

80206

מבוא לפיזיולוגיה של חי

80207

מבוא לאקולוגיה

80204

מבוא לוירולוגיה

80208

גנטיקה כללית

80210

מבוא לאימונולוגיה

 

קורס בחירה מקורסי הפקולטה למדע"ח 1 נ"ז

80233

מעבדה לאקולוגיה

80228

פיסיולוגיה של מערכות

80513

ביואינפורמטיקה

84366

 

פרמקולוגיה ומטבוליזם של תרופות