Looking for students for Lipid Metabolism lab


 למחקר יוצא דופן ובעל השלכות יישומיות דרושים סטודנטים לתואר שני/שלישי ,בעלי מוטיבציה גבוהה
 נושא המחקר:  "מבני- על שומניים בחלב; גישה חדשנית לשיפור הרכב שומן החלב"

 המחקר מתבצע בשיתוף פעולה עם ד"ר אבי שמאי, ממכון וולקני.
 המעוניינים יפנו לד"ר נורית ארגוב
 מחלקת מדעי בעלי החיים
 הפקולטה לחקלאות של האוניברסיטה העברית
 argov@agri.huji.ac.il
 08-9489618