תקנון מסלול 80904

תוכנית לימודי תעודה לרופאים

גנומיקה וחישוביות ביו-רפואית - מסלול 80904

 

להלן פירוט החיובים והתשלומים לשנת תשפ"ג:                                   

שכר הלימוד לשנה הינו 12,500 בשנת תשפ"ג.

שכר הלימוד אינו צמוד למדד.

רישום חוזר לקורסים בשנה עוקבת או בשנה לאחריה יחויב ב-10% מגובה שכ"ל (התעריף יחויב מגובה שכ"ל נכון לאותה שנת לימודים).

דמי רישום 470 ₪.

תאריך פתיחת התוכנית: 07/11/2022

 

מועדי התשלום:

תשלום ראשון מקדמה בסך 3,503 ₪ מהווה תנאי רישום לקורסים.

תשלום שני בתאריך 15/12/22 משלים ל-50% מגובה שכ"ל שנתי

תשלום שלישי בתאריך 15/01/22 משלים ל-75% מגובה שכ"ל שנתי

תשלום רביעי בתאריך 15/02/23 משלים ל-100% מגובה שכ"ל שנתי

 

הסכום לתשלום ע"פ החלוקה לעיל יופיע במערכת אינ-בר (מידע אישי) > מצב חשבון > מצב חשבון מתומצת.

על הסטודנט להתעדכן במצב התשלומים, כמפורט:

  • לתשלום מיידי:

מהווה את הסכום הנדרש לתשלום במועד הקרוב או שמועד התשלום חלף וטרם בוצע התשלום, בהתאם לטבלה המופיעה למעלה.

סכום זה יתעדכן במערכת אינ-בר כשבועיים לפני מועד התשלום.

  • יתרה כוללת לסוף שנה:

מהווה את יתרת שכר הלימוד השנתית, שטרם שולמה, כולל תשלומים שטרם הגיע מועד תשלומם. יתרה זו כוללת את התשלום המיידי – ככל שטרם שולם.

 

אופן ביצוע התשלום במערכת אינ-בר > מצב חשבון < תשלום חוב באשראי 

שימו לב, יש לאשר את התקנון לפני ביצוע התשלום.

 

חיוב בשכר לימוד במקרה של הפסקת לימודים תשפ"ג*

הודעה על הפסקת לימודים יש להודיע באמצעות מערכת אינ-בר < תפריט פניות מנהליות < הגשת בקשה < בחירת קטגוריה חידוש לימודים / הפסקת לימודים > הודעה על הפסקת לימודים > הזמנה

טבלת חיוב שכר לימוד בהתאם לתאריך ההודעה על הפסקת לימודים בשנת תשפ"ג

תאריך ההודעה לא ערך תכנית לימודים ערך תכנית לימודים
עד 15/11/22 (שבוע מיום פתיחת התכנית) החזר מלוא מקדמה החזר מלוא מקדמה
עד 21/11/22 יחויב מלוא המקדמה** יחויב מלוא המקדמה**
עד 28/11/22 יחויב מלוא המקדמה** יחויב מלוא המקדמה**
עד 19/12/22 יחויב מלוא המקדמה** יחויב ב-75% מגובה שכר הלימוד השנתי
לאחר ה19/12/22 יחויב מלוא המקדמה** יחויב ב-100% מגובה שכר הלימוד השנתי

**המקדמה תעמוד לזכות הסטודנט אם יירשם לתוכנית בשנה העוקבת או בשנה לאחריה.

*מועד הפסקת לימודים יחושב לפי המועד שבו ההודעה על ההפסקה הגיעה בפועל למדור תל"מ.

 

  • לא יינתן החזר על דמי הרשמה.
  • הנחות ומלגות משכר הלימוד יינתנו מהתשלום האחרון בלבד.