מעבדות/תרגולים מתקיים/לא מתקיים בשבוע הראשון סמסטר א' -- שנה ג'