מעבדות/תרגולים מתקיים/לא מתקיים בשבוע הראשון סמסטר א' - שנה א'