מסלול ישיר לתואר שני - "פסגות"

הנחיות

בשנים ג' ו-ד' חובה להירשם לקוד 80-762-01 לציון לתזה (לא מזכה בנקודות זכות). 

בשנה ד' חובה להירשם גם לקוד 80-900-01 לסמינריון המחלקתי (לא מזכה בנקודות זכות). 

בשנה ד', על הסטודנטים להירשם לקורסים בהיקף של 7 נ"ז, בנוסף ל-5 נ"ז שהועברו משנה ג' לפני סגירת תואר ראשון. במסלול ביולוגיה חישובית הנקודות המועברות הן 2 נ"ז של קורס ביולוגיה חישובית 80-512 ועוד 3 נ"ז של קורסי בחירה, ביתר המסלולים מועברות 5 נ"ז של מעבדת חקר מורחבת 80-569.

7 נקודות הזכות כוללות בתוכן קורסי חובה ובחירה לפי הפירוט הבא:

חייבים לבחור בסמינריון אחד מהרשימה המוצעת,

חייבים להירשם לקורסי החובה המפורטים, 1.5 נ"ז י שלקח קורס 80517 בתואר ראשון אינו צריך לקחת את קורס 80934. במקום קורס זה ימלא הסטודנט את מכסת הקורסים לתואר שני (סה"כ 12 נ"ז) בעזרת קורסי בחירה), 

.חייבים להשלים ל-7 נ"ז מקורסי הבחירה המפורטים

קורסי בחירה נוספים במכון הבינאוניברסיטאי באילת

מועדי המעבדות המרוכזות