תקנונים לתלמידי מחקר

תקנות אקדמאיות לתואר שני

תקנות אקדמאיות לתואר שלישי

תקנון מלגות והעסקה לתלמידי מחקר לתואר שני

הכשרת תלמידי מחקר הינה אחת מהמטרות המרכזיות של הפקולטה. קרן המלגות נועדה לאפשר לתלמידי המחקר הטובים ביותר להשתלם ולהקדיש זמן מלא להכשרתם. המחקר במדעי החיים דורש שעות רבות של לימוד ועבודה ואינו מאפשר עיסוקים נוספים במקביל.

1. נוהל בקשת המלגות והענקתן

  1. סטודנט יגיש בקשה למלגה לאחר קבלתו על ידי מוסדות האוניברסיטה, וקבלתו למעבדה מחקרית במסגרת הפקולטה

2. משך זמן קבלת המלגה   

  1. משתלם לתואר שני יכול לקבל עד 24 חודשי מלגה.
  2. מועמדים אשר אינם עומדים בדרישות האקדמאיות/תפקודיות, תבוטל מלגתם.

* תקופת ההשתלמות לתואר שבה המשתלם אינו זכאי למלגה כתוצאה מאי עמידה בהתחייבויות אקדמיות (הגשת דוחו"ת הצעת מחקר, סיום חובות וכד') או מנהליות (רישום מסודר ללימודים ), תנוכה מתקופת הזכאות למלגה. 

3. פטור משכר-לימוד למקבלי המלגה

כל מקבל מלגה זכאי לפטור מלא משכ"ל למשך 24 חודשים.  

4. היעדרות מלגאים

 משתלם המקבל מלגה זכאי לחופשה בת חודש אחד בשנה (ללא זכות צבירה וכפוף להתקדמות המחקר), כאשר לכל היותר שבועיים מתוך חודש זה יילקחו בתקופת אוגוסט-ספטמבר, והיתרה בתקופת החגים בהם האוניברסיטה סגורה.

חופשה/ היעדרות בארץ- כל חופשה/היעדרות של שבועיים (14 יום, גם במצטבר) מחייבת הגשת בקשה על גבי טופס במזכירות הפקולטה ונתונה לאישור ראש המחלקה /יו"ר הועדה לתארים מתקדמים.

חופשה/ לידה/מילואים- מלגאים המועסקים בהדרכה חייבים לתאם מילוי מקום עם הממונה על ההדרכה ולדווח בכתב לראש מינהל הפקולטה, על היציאה לחופשה/לידה//מילואים ומועד החזרה. היעדרות מוצדקת אין בה כדי לשנות את משך הזמן המוקצב להשתלמות.

5. הקדשת זמן מלא (מלגה מלאה/חלקית)

כאמור, מקבלי המלגה נדרשים להקדיש זמן מלא למחקר כתנאי לקבלת מלגה על-כן יש איסור לעסוק בעבודה כלשהי. תלמידי מחקר שאינם יכולים לעמוד בכך מסיבות אישיות מתבקשים להודיע על-כך לפני תחילת המחקר ולהגיע להסדר על *מלגה חלקית או השתלמות ללא מלגה.

6. העסקה בפקולטה

מלגאים רשאים לעסוק בהדרכה/הוראה ע"פ צרכי הפקולטה. יועסקו בהדרכה תלמידי מחקר שעבודת המחקר שלהם מתבצעת בקמפוס, זאת על בסיס מצוינות, התאמה להוראה ולצרכי הפקולטה.  תלמידי מחקר שיועסקו בהוראה/ הדרכה יהיו עובדי האוניברסיטה בדרגות הרלוונטיות בהתאם להסכמי העבודה של ארגון הסגל הזוטר.

בתום השיבוץ להדרכה יקבל כל סטודנט מינוי ופירוט שעות ההוראה, להשמת משרתו על הסטודנט לצרף:

  1. טופס שאלון אישי (במקום טופס 101).
  2. הצהרה על הימנעות מעבודה נוספת.
  3. טופס נסיעות.
  4. טופס +אישורים על  ותק ( לחדשים).

על המועסקים למלא טופס נוכחות לסגל אקדמי כמקובל.

לקראת סיום ההשתלמות לתואר, סטודנטים שעבדו ברציפות (המזכה לפיצויי פיטורין)  מתבקשים להודיע  על סיום ההשתלמות לפקולטה על-מנת לאפשר שחרור כספי הפיצויים.

הסכם עבודה ניתן למצוא בלשכת דיקן הפקולטה.

7. לימודים נוספים/ תעודת הוראה למלגאים

מלגאי המעונין בלימודים נוספים חייב לפנות בכתב לראש המחלקה ולקבל על כך אישור חריג- במקרה והבקשה תאושר, הסטודנט מוותר על שיבוצו בהדרכה.

8. הפרת תנאי המלגה

בכל מקרה בו יפר מלגאי תנאי מתנאי המלגה, תהיה רשאית האוניברסיטה להפסיק את מתן המלגה ללא התראה מוקדמת, וכן לנקוט צעדים נוספים עד כדי דרישה להחזרת כספי המלגות שכבר שולמו למלגאי, ולתשלום מלא של שכר הלימוד ממנו קיבל המלגאי פטור. בכל מקרה של הפסקת לימודים יחוייב הסטודנט בהשלמת שכר הלימוד ע"פ הכללים הנהוגים באוניברסיטה.